Historia

Sjömanshemmet bildades 1909 på initiativ av riksdagsmannen och navigationsskolföreståndaren, kapten Alex Thore.

Syftet med föreningens bildande var att erbjuda sjöman som kom till Kalmar ett alternativ till stadens krogar. Kända krogar fanns i hamnens närhet på Södra Vallgatan, Kaggensgatan, Ölandsgatan och Östra Sjögatan.

Utöver dess tillåtna krogar fanns även ett otal lönnkrogar och ölschapp ofta med inslag av prostitution. Risken var stor att nyanlända sjömän tämligen omgående efter landgång hamnade på någon av dessa krogar.

Det behövdes helt enkelt en motvikt, ett hem för nyktra sjömän. Ur föreningens stadgar från 1909 står således att läsa:

Föreningen Kalmar Sjömanshem har till uppgift att på kristligt grundad i andligt och lekamligt hänseende söka främja de sjömäns bästa, som besöker Kalmar.

Föreningen lyckades efter stor möda hyra två rum och kök på S. Vallgatan 17.

Det anordnades ett läs och skrivrum jämte ett samlingsrum med dagstidningar för sjömän. Här anordnades också kaffe och teservering. På söndagar hölls det gudstjänst och varje onsdag ordnades möten med sång, musik och dans.

Här erbjöds också logi till sjömän som definitivt saknade alla medel och som inte var välkomna någon annan stans. Det framgår av styrelse-protokoll att vissa härbärgen i stan hade avvisat vissa sjömän pga att de inte var tillräckligt rena.

Under det första decenniet hade man besök av ca 3 000 per år. Behovet var med andra ord mycket stort.

Det är lätt att förstå värdet av hemmet för de många både unga och äldre sjömän, som – tvärtemot den gängse bilden av sjömän i hamn – var gifta, stadgade, troende och ordentliga personer.

Innan föreningen kom till sitt nuvarande hus, den s.k. Nisbethska fastigheten på Ölandsgatan 45, hade det varit svårt att få tag i en fast lokal. Föreningen flyttade runt. Efter Södra Vallgatan 17 till Storgatan 27 – där Kapp Ahl nu ligger – och Södra Långgatan 73, den gamla navigationsskolan.

1938 lyckades föreningen köpa Nisbethska huset för 45 000 kr, och kunde flytta in efter ha erlagt en handpenning på 7 000 kr. Nisbethska huset har sin egen historia. Det gula trähuset lär ska ha uppförts på 1700-talet. Det skadades i branden 1800 och återuppfördes av en läkare som hette Boas Johansson. Huset inköptes sedan av Johan Olof Raab år 1829 som 1837 överlät fastigheten till Adam Christian Raab, som i sin tur sålde det till tulldistriktschefen Per Fredrik Nisbeth – därav namnet.

Hans dotter Fredgunda Nisbeth startade 1865 en flickskola i fastigheten som fanns kvar till 1875, då hon dog, och skolan flyttades och drevs vidare på annan plats av en syster. En tredje syster, Alma, var med och startade K.F.U.K. och Kalmar Sjömanshem. Och efter hennes död kunde föreningen Kalmars Sjömanshem köpa huset.

Bättre läge kunde väl inte föreningen tänka sig. Härifrån var det full uppsikt över båtarna i hamnen. Hemmet var lät att hitta till. Här kunde sjömännen tvätta sig rena, spela biljard, läsa och skriva brev i biblioteket.

Småningom fick sjömännen det bättre ställt ombord på fartygen. Sjöfarten rationaliserades. Antalet sjömän blev färre, de tillbringade kort tid om ens någon tid i hamn och efterfrågan på hemmets tjänster minskade. 1985 renoverades huset och förvandlades det till vad det är idag.  Den senaste omfattande renovering gjordes år 2016 då byggnadens fasad och tak restaurerades.

Idag driver Stiftelsen Kalmar Sjömanshem/Sjöfartsklubb studenthem för elever vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Stiftelsen förvaltar och driver 13 studentrum och 5 lägenheter. Lokalerna fungerar främst som studenthem men är också en självklar samlingspunkt för studenter på Sjöfartshögskolan.

De flesta studenter besöker under studietiden Sjömanshemmet ett flertal gånger. Och – även om tiderna har förändrats – syftet är detsamma som det var 1909, nämligen att träffa kollegor och utbyta kunskap och studieerfarenheter.

Förutom studentboende under höst- och vårterminer bedriver Kalmar Sjömanshem även vandrarhem verksamhet under sommaren.